• اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی پاسپورت الزامی است)
  • 2 قطعه عکس رنگی زمینه سفید 4*6
مدارک لازم برای ویزای چین