• کپی تمام صفحات شناسنامه
  • کپی کارت ملی پشت و رو
  • اصل پاسپورت فعلی و اصل پاسپورت های قدیمی
  • 3 قطعه عكس 4×3 جدید رنگی زمینه سفید
  • فرم مشخصات فردی
مدارک لازم برای ویزای هندوستان