• اسکن رنگی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان سفر
  • اسکن رنگی عکس زمینه سفید 4*3
ویزای سنگاپور