• اسکن رنگی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان سفر
مدارک لازم برای ویزای دبی