• اصل پاسپورت فعلی و پاسپورتهای قدیمی + کپی از تمام ویزاهای شنگن
 • سه قطعه عکس 4 * 3 زمینه روشن جدید
 • اصل و ترجمه شناسنامه
 • گردش حساب سه ماه اخیر + برگه تمکن بین الملل به زبان انگلیسی
 • اصل و ترجمه سند ملکی به نام فرد متقاضی
  مدارک شغلی مدیران شرکتها:
 • اصل و ترجمه اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت
 • اصل و ترجمه تسویه مالیات
 • لیست بیمه ی کارمندان به همراه ترجمه
 • اصل و ترجمه کارت بازرگانی (در صورت داشتن

{tab کارمندان}

 • گواهی اشتغال به کار روی سربرگ شرکت با مهر و امضا به همراه ترجمه
 • برگه مرخصی برای مدت سفر به همراه ترجمه
 • اصل و ترجمه فیش حقوقی سه ماه اخیر
 • سابقه بیمه به همراه ترجمه
 • کارت پرسنلی (در صورت داشتن)
 • کارمندان رسمی که دارای حکم کارگزینی هستند نیازی به ارائه سابقه بیمه ندارند.

{tab محصلین}

 • گواهی اشتغال به تحصیل با مهر مدرسه خطاب به سفارت با ترجمه

{tab پزشکان}

 • اصل و ترجمه پروانه موقت
 • اصل و ترجمه پروانه دائم
 • اصل و ترجمه کارت نظام پزشکی
 • حکم کارگزینی بیمارستان به همراه ترجمه
 • فیش حقوقی سه ماه اخیر با ترجمه
 • برگه مرخصی از بیمارستان برای تاریخ سفر به همراه ترجمه
مدارک لازم برای ویزای آلمان