کاخ شاهزاده رومانوف تاشکند

کاخ شاهزاده رومانوف تاشکند


کاخ شاهزاده رومانوف در تاشکند ازبکستان یکی از ساختمانهایی است که ظاهری غیر معمول به نسبت دیگر ساختمانها دارداین کاخ در سال 1891 در مرکز شهر تاشکند بنا شده است.
 نیکلای کونستا نتینیو ویچ رومانوف در این کاخ ساکن بوده و این ساختمان ظاهری مدرن با تزئینات بسیار زیاد دارد.