میدان ریگستان سمرقند

این مجموعه بنا در مرکز شهر سمرقند واقع شده است و در زیر مجموعه خود 2 مدرسه و 1 مسجد را جای داده است فضای کلی شبیه به میدان نقش جهان اصفهان است و مناره های متعلق به این مجموعه به دلیل  خم شدگی به پیزای سمرقند معروف هستند ریگستان نامی که روی این مجموعه گذاشته شده است به دلیل وجود رود در سال های بسیار دور در این منطقه بوده است که از خود ریگ های زیادی را به جای گذاشته است از نظر محدوده در منطقه سمرقند قدیم واقع شده است.