• 11
  • 22
یک از کشورهای آسیای میانه ازبکستان می باشد که با کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و قزاقستان مرز مشترک دارد.
ساکنان اولیه این منطقه مردمان ایرانی تبار بودند.پایتخت ازبکستان تاشکند می باشد و از مهم ترین شهر های ازبکستان می توان سمرقند و بخارا را نام برد.